Algemene Voorwaarden
Datum van laatste revisie: 23 mei, 2018

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen Infinity Mobile NV, een Belgisch geregistreerd bedrijf met zetel aan Hoogstraat 29, 9850 Deinze, België onder ondernemingsnummer BE0640.980.849 (hierna Infinity Mobile) en bedrijven / zelfstandigen die gebruik maken van Sayl Retail (hierna "Klant"). Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst waarin het tegendeel wordt vermeld, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle services en offertes, bestellingen, contracten en facturen (hierna gezamenlijk: de "services") die door Infinity Mobile in verband met "Infinity Mobile" zijn weergegeven, geleverd of vastgesteld, zelfs in geval van afwezigheid van een ondertekend bestelformulier door de klant.

De door Infinity Mobile verleende diensten kunnen onderworpen zijn aan een specifieke overeenkomst tussen Infinity Mobile en de Klant. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en bepalingen uit een specifieke overeenkomst prevaleren de laatste voorwaarden. Alle rechten en verplichtingen tussen Klant en Infinity Mobile (samen de "partijen") met betrekking tot de door Klant bestelde services worden gezamenlijk "de overeenkomst" genoemd waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Zowel de huidige Algemene Voorwaarden als de voorwaarden in een eventuele specifieke overeenkomst tussen de partijen worden beschouwd als bekend en aanvaard, hetzij door de handtekening van de Klant op een document dat naar een van deze voorwaarden verwijst, hetzij door de afwezigheid van enig verzet door de klant binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van het eerste document dat een van deze voorwaarden communiceert schriftelijk. In geval van afwezigheid van een reactie binnen de eerder genoemde periode, wordt alle informatie die door de Klant wordt verzonden beschouwd als de aanvaarding door laatstgenoemde met betrekking tot de juistheid en relevantie van die informatie voor de betrokken diensten. In het geval van doorlopende handelsbetrekkingen kunnen de onderhavige Voorwaarden niet meer worden betwist.

Infinity Mobile kan op elk moment wijzigingen of modificaties aan deze overeenkomst aanbrengen en dergelijke wijzigingen of wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat u
(a) per e-mail van Infinity Mobile op de hoogte brengt van dergelijke wijzigingen of wijzigingen,
(b) uw elektronische acceptatie van deze overeenkomst nadat dergelijke wijzigingen of wijzigingen in deze overeenkomst zijn aangebracht, zoals aangegeven door de datum "datum laatste herziening" bovenaan de Voorwaarden, of
(c) uw voortgezet gebruik van de Services nadat Infinity Mobile de Overeenkomst heeft bijgewerkt op shopitag.com.
1. Conclusie van de overeenkomst
1.1 De Services bieden een verzameling tools en middelen om een online mobiele winkel te beheren, bestellingen te verwerken en online producten of diensten te verkopen. Bovendien kunnen de services verbindingen en integraties met hulpmiddelen en bronnen van derden omvatten.

1.2 De Klant moet een registratieformulier invullen ("de Onboarding") om de services te kunnen gebruiken. De klant zal juiste, juiste, actuele en volledige informatie over de klant verstrekken zoals gevraagd in de onboarding-stappen, en zal de informatie bijwerken om deze up-to-date te houden. Als onderdeel van het onboarding-proces identificeert de Klant een e-mailadres en wachtwoord voor het account van de klant. De Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van het account van de klant, wachtwoorden en voor alle gebruik van het Customer Sayl Retails-account en van de services in naam van de Klant.

1.3. Infinity Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen de levering van diensten te weigeren, inclusief voor applicaties of Klantaccounts die de kwaliteit van de services of de reputatie van Infinity Mobile zouden kunnen schaden. Infinity Mobile zal ook elke mogelijke toepassing weigeren die in strijd is met enige bepaling van de gedragscode (zie Sectie 6 hieronder) of die kan worden beschouwd als een "Onacceptabel Gebruik" van de services (zie Sectie 9 hieronder).

1.4. De aanbiedingen en offertes van Infinity Mobile worden vastgesteld op basis van de door de Klant verstrekte informatie.

1.5. De annulering van de bestelling, ongeacht de reden, geeft Infinity Mobile recht op de betaling van de volledige vergoeding, op voorwaarde dat Infinity Mobile volledige schadevergoeding claimt voor eventuele schade die is ontstaan door de beëindiging.

1.6. De bepalingen in deze Sectie zijn van toepassing op alle annuleringen, hetzij vóór, tijdens of na de voltooiing van de Service (s) gedekt door de geannuleerde bestelling.

1.7 De Services zijn alleen beschikbaar voor personen die juridisch bindende contracten kunnen sluiten onder toepasselijk recht. De Services zijn niet beschikbaar voor personen jonger dan 18 jaar.
2. Termijn
2.1 De Klant kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met een minimum periode van 7 dagen opzegperiode.

2.2 Infinity Mobile kan deze overeenkomst of de services ten allen tijde beëindigen met of zonder reden en met of zonder kennisgeving. Infinity Mobile is niet aansprakelijk jegens de Klant of een derde partij vanwege een dergelijke beëindiging.

2.3 Bij beëindiging of afloop van deze overeenkomst door een van de partijen om welke reden dan ook,
(a) Infinity Mobile stopt met het leveren van de Services,
(b) heeft u geen recht op enige teruggave van gebruikskosten of andere vergoedingen, pro rata of anderszins en
(c) enig openstaand saldo van Infinity Mobile voor uw gebruik van de services tot en met de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging of vervaldatum zal onmiddellijk volledig opeisbaar worden. Alle secties van deze overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van de overeenkomst geldig blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, garantieaanspraken en aansprakelijkheidsbeperkingen.

2.4 Bij beëindiging of afloop van deze overeenkomst door een van de partijen om welke reden dan ook, kan Infintiy Mobile gearchiveerde gegevens van de Klant verwijderen binnen 30 dagen na de datum van beëindiging.
3. Uitvoering van de overeenkomst, klachten en toelatingen
3.1. Infinity Mobile verbindt zich ertoe de Services naar beste kunnen te leveren in het licht van de beschikbare technische capaciteiten en in overeenstemming met de vereisten en verwachtingen van goede praktijken om uit te voeren.

3.2. Infinity Mobile behoudt zich het recht voor om de manier waarop het de overeenkomst uitvoert te wijzigen als gevolg van mogelijke wijzigingen in verband met zijn technisch kader, onvoorziene werkbelasting, juridische wijzigingen enz. De Klant heeft niet het recht om enige vorm van compensatie te eisen als gevolg van dergelijke wijzigingen gemaakt na redelijke afweging door Infinity Mobile.

3.3. Indien nodig voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, behoudt Infinity Mobile zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

3.4. Om geldig te zijn, moeten de klachten van de Klant binnen acht (8) dagen na de levering van de services en, indien van toepassing, de levering van de goederen per aangetekend schrijven worden meegedeeld.

3.5. Het ontbreken van een klacht met betrekking tot de geleverde services in overeenstemming met paragraaf 3.4. van deze Algemene Voorwaarden impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding door de Klant, zonder voorbehoud, van de geleverde Services en van de respectievelijke factuur.
4. Prijs en Betaling
4.1 Tarieven. Met het oog op de geleverde Services, betaalt de klant Infinity Mobile alle verschuldigde vergoedingen volgens de prijzen en voorwaarden die op deze website worden vermeld. Infinity Mobile behoudt zich het recht voor om haar prijzen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen of wijzigingen worden op deze website gepubliceerd en zijn van kracht onmiddellijk na de volgende verlenging, factureringsperiode, upgrade of downgrade van de Services met en / of zonder kennisgeving aan Klant. Alle betalingen zijn NIET TERUGBETAALBAAR.

4.2 Belastingen. Alle vergoedingen zijn exclusief alle federale, staats- en / of andere overheidsverkopen, goederen en diensten, toegevoegde waarde, geharmoniseerde of andere belastingen, vergoedingen of kosten. De Klant is verantwoordelijk voor alle verkopen, goederen en diensten, toegevoegde waarde, geharmoniseerde of andere belastingen, vergoedingen of kosten.

4.3 Factureringsbeleid en cycli. De factureringscyclus begint op de dag dat de klant converteert naar een betaalde winkel (de "factureringsdatum") en is die dag elke maand, gedeeltelijk jaar of jaar daarna, verschuldigd, afhankelijk van het geselecteerde serviceplan en de factureringsvoorwaarden voor individuele services.

4.4 Betaling. Een geldige creditcard of SEPA mandaat is vereist voor accounts om de betaling te verwerken. Infinity Mobile zal de creditcard van de Klant automatisch in rekening brengen op basis van de factureringscyclus van de Klant (maandelijks, gedeeltelijk jaarlijks of jaarlijks, afhankelijk van de geselecteerde services en factureringsvoorwaarden voor individuele services) totdat de Klant de services op geldige wijze beëindigt. Kosten voor prepaid-services zijn gebaseerd op gekochte services, ongeacht het feitelijke gebruik en betalingen voor dergelijke services zijn niet-restitueerbaar. Infinity Mobile biedt geen restitutie voor klanten die hun account niet gebruiken.

4.5 Onbetaalde rekeningen. Als de betaling niet binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum is ontvangen, zal Infinity Mobile de toegang tot het account van de Klant automatisch intrekken. Infinity Mobile kan al dan niet rechtstreeks contact opnemen met de Klant om de Klant op de hoogte te stellen van zijn onbetaalde account. Accounts die ouder zijn dan 365 dagen worden automatisch gedeactiveerd.

4.6 Betwiste kosten / facturatie-aanvragen. Het is de plicht van de klant om alle kosten te controleren op juistheid. Klant heeft 30 dagen vanaf de datum van facturering om contact op te nemen met Infinity Mobile en / of de betaling te betwisten. Als u dit niet binnen de aangegeven termijn doet, betekent dit dat u ermee akkoord gaat dat alle kosten geldig zijn en dat de Klant daarmee afziet van eventuele claims met betrekking tot dergelijke kosten.

4.7 Upgrades. Indien de klant ervoor kiest om zijn prepaiddiensten te upgraden of als dergelijke Diensten automatisch worden opgewaardeerd overeenkomstig de laatste zin van deze Sectie 4.7, zal de Factureringsdatum van de volgende verlengingsperiode hetzelfde blijven; Klanten worden echter onmiddellijk gefactureerd voor het pro-rata deel van de upgrade servicetoeslag voor de rest van de huidige factureringsperiode. Als een klant van maand tot maand bijvoorbeeld op 14 juni wordt gefactureerd voor maandelijkse prepaid-services van 14 juni tot 13 juli en het account van die klant wordt geüpgraded op 30 juni, wordt die klant onmiddellijk in rekening gebracht voor de pro-rata gebruik van het opgewaardeerd plan van 30 juni tot 13 juli. Op 13 juli zal een dergelijke klant het volledige bedrag van de maandelijkse vergoeding van het opgewaardeerde abonnement in rekening worden gebracht.

Downgrades. Als de klant ervoor kiest zijn prepaid-diensten te downgraden, wordt de downgrade van kracht vanaf het begin van de volgende verlengingsperiode. Met andere woorden, Infinity Mobile verstrekt GEEN credits of restituties voor downgrades die effectief zijn gedurende de toepasselijke factureringsperiode (ongeacht of deze periode een maand, kwartaal of jaar is). Als een klant van een maand op 14 juni wordt gefactureerd voor prepaid-services van 14 juni tot 13 juli en een dergelijke klant de prepaid-services met ingang van 30 juni verlaagt, wordt de downgrade van kracht op de volgende factureringsdatum, 14 juli.

4.8 Annuleringen. Infinity Mobile Services blijft van kracht totdat de klant de services op geldige wijze beëindigt.
De klant moet Infinity Mobile op de hoogte stellen van zijn voornemen om prepaid-services te beëindigen ten minste 5 kalenderdagen voor de vervaldatum van de factuur. Als een kennisgeving niet vóór die datum is ontvangen, worden dergelijke services automatisch verlengd voor de daaropvolgende verlengingsperiode. Als een klant van een maand op 14 juni wordt gefactureerd voor maandelijkse prepaid-services van 14 juni tot 13 juli en deze klant op 11 juli een geldige kennisgeving stuurt om zijn account te beëindigen, wordt de klant automatisch in rekening gebracht voor vooruitbetaalde services vanaf 14 juli tot 13 augustus en de prepaid services worden op 13 augustus beëindigd. Als dezelfde klant op 8 juli opzegt om zijn account te beëindigen, wordt het account beëindigd op 13 juli en wordt die klant geen verdere vooruitbetaalde services in rekening gebracht voor dergelijke accounts.


4.9. Alle prijzen in offertes, offertes en / of bestellingen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Infinity Mobile. De klant is als enige verantwoordelijk om zich te houden aan de relevante BTW en andere van toepassing zijnde belastingbepalingen met betrekking tot de bestelde services. 4.10. Facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst en zonder korting tenzij anders vermeld op de factuur. Alle facturen die niet op de vervaldag worden betaald, resulteren automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving in een contractuele rente van 3% per maand vanaf de vervaldatum, met een minimumbedrag van 100 euro. 4.11. In aanvulling op paragraaf 4.2. van deze Algemene Voorwaarden zal de klant een vaste en onherleidbare schadevergoeding van 15% moeten betalen, te betalen over het openstaande factuurbedrag, onverminderd de vertragingsrente zoals bedoeld in het vorige Artikel 4.2. van deze Algemene Voorwaarden, evenals eventuele toepasselijke kosten en gerechtskosten.

4.12. Het niet betalen van een factuur op het moment dat deze verschuldigd is, machtigt Infinity Mobile om onmiddellijke betaling van het integrale, openstaande saldo van zijn debiteur te eisen en geeft Infinity Mobile het recht om alle lopende bestellingen eenzijdig te annuleren zonder formele vereisten. Een dergelijke annulering doet geen afbreuk aan het recht van Infinity Mobile om schadevergoeding te krijgen.

4.13. Betalingen die vooraf door de klant zijn gedaan, worden berekend binnen de prijs van de bestelling.

4.14. De (vaste en variabele) prijzen en vergoedingen die door de operators worden gebruikt, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In een dergelijk geval behoudt Infinity Mobile het recht om nieuwe prijzen aan de Klant op te leggen, zelfs zonder waarschuwing.

4.15. Verrekening tussen onbetwiste bedragen die tussen partijen verschuldigd zijn in het kader van deze overeenkomst is mogelijk. Tenzij anders is overeengekomen, is het partijen toegestaan door te gaan met verrekening of enige andere vorm van compensatie tussen onbetwiste bedragen die Partijen krachtens deze overeenkomst aan elkaar verschuldigd zijn en eventuele andere bedragen.
5. Aansprakelijkheid
5.1. Infinity Mobile is in geen geval aansprakelijk voor enige schade hieronder, direct, compenserend, indirect, speciaal, bestraffend of anderszins, ongeacht de vorm van actie of basis van enige claim en het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant hieronder is de beëindiging. van de overeenkomst.

5.2. Infinity Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke storingen of storingen van het systeem, zowel technisch als anderszins, als gevolg van overmacht of niet.

5.3. De aansprakelijkheid van Infinity Mobile is in elk geval beperkt tot het terugbetalen van de prijs van het niet-conform uitgevoerde deel van de levering. Aansprakelijkheid voor elke andere vorm
van schade die voortvloeit uit de relaties met de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4. Infinity Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de inzet van derden voor de juiste uitvoering van het contract zoals gedefinieerd in paragraaf 3.3. van deze algemene voorwaarden.

5.5. Infinity Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onjuiste, onjuiste of onduidelijke informatie en / of gegevens
geleverd door de klant.

5.6. Infinity Mobile is niet aansprakelijk voor welke inhoud dan ook - inclusief documenten, projecten, enz. - of eigendommen die het eigendom zijn van of in het bezit zijn van de Klant en die door de Klant zijn overgedragen. De klant vrijwaart Infinity Mobile uitdrukkelijk voor enige aansprakelijkheid, met name in geval van gehele of gedeeltelijke schade of verlies door welke reden dan ook. Vandaar dat de Klant de exclusieve eigenaar blijft van de inhoud die hij of zij voorziet.

5.7. Niettegenstaande de betalingsmodaliteiten voorzien in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, zal elke vermindering van de kredietsituatie van de Klant, of indicaties in dit verband, het verzoek van Infinity Mobile om garanties of een geavanceerde schikking rechtvaardigen, en dit vóór de uitvoering van de ontvangen orders.

5.8. De Klant zal Infinity Mobile vrijwaren en schadeloosstellen voor en voor alle schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die Infinity Mobile heeft geleden, heeft gemaakt of heeft geleden, voortvloeiend uit of voortvloeiend uit de klant, zijn functionarissen , directeuren, leden, leveranciers, agenten of vertegenwoordigers.

5.9. De Klant zal Infinity Mobile vrijwaren voor elke rechtsvordering van derden met betrekking tot de overgedragen werken, documenten, informatie of elementen en de inhoud ervan. De verspreiding van de inhoud van de door de Klant gepubliceerde informatie blijft de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Voor de duidelijkheid: de overdracht van enige inhoud (bijvoorbeeld een communicatie of een tekst) door de Klant aan Infinity Mobile impliceert dat de Klant die inhoud aanvaardt).
6. Ondernemingen en garanties
6.1. De kant verbindt zich ertoe alle materialen en alle documentatie die nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van de services beschikbaar te stellen en Infinity Mobile alle middelen te verschaffen die nodig zijn om Infinity Mobile in staat te stellen zijn verplichtingen onder de overeenkomst naar behoren na te komen.

6.2. De klant verklaart en garandeert dat het: (i) het recht heeft om de overeenkomst aan te gaan die, na naar behoren uitgevoerd te zijn door beide partijen, een bindende juridische overeenkomst vertegenwoordigt, uitvoerbaar door Infinity (ii), op een correcte en tijdige, professionele manier , eerbiedigen, zich houden aan en in overeenstemming zijn met alle vereisten en verplichtingen uiteengezet in de overeenkomst; (iii) zal ervoor zorgen dat haar activiteiten, gedragingen, acties, materialen en / of relaties geen inbreuk maken op of schenden van de rechten van een partij, noch enige wetten, voorschriften, verordeningen of bevelen van een gerechtelijke of gouvernementele autoriteit of de gedragscode beschreven in hoofdstuk 6 van deze algemene voorwaarden. Voor zover dergelijke wetten, verordeningen of bevelen in strijd zijn met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, stemt de klant ermee in om Infinity Mobile onmiddellijk op de hoogte te stellen en heeft Infinity Mobile het exclusieve recht om te bepalen hoe een dergelijk conflict kan worden opgelost, altijd onder voorbehoud van toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

6.3. De klant verklaart en garandeert dat hij alle rechten, goedkeuringen en licenties bezit die vereist zijn voor gebruik of reproductie van de applicatie (en de bijbehorende inhoud) die de klant beschikbaar stelt aan Infinity Mobile.
7. Beëindiging
7.1. De overeenkomst is juridisch bindend voor beide partijen vanaf de ondertekening van de bestelling door beide Partijen, tenzij ze eerder is beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan en zal worden voortgezet overeenkomstig de bepalingen in deel 2 van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de duur van de overeenkomst.

7.2. Infinity Mobile heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder op de hoogte te hoeven zijn van redenen of de klant te vergoeden, in de volgende gevallen: (i) grove nalatigheid, fraude of geweld door de Klant; (ii) een materiële of herhaalde schending van de overeenkomst door de klant die verdere samenwerking onmogelijk maakt, of, als het een schending betreft die kan worden verholpen, als een dergelijke schending niet wordt opgelost en / of er geen einde is gemaakt aan de schending binnen 7 dagen na schriftelijke kennisgeving met ontvangstbevestiging door Infinity Mobile waarin de schending van de overeenkomst wordt beschreven en het verzoek om een einde te maken aan een dergelijke schending; (iii) enige inhoud die door de klant via de services van Infinity Mobile beschikbaar wordt gesteld in strijd met de bepalingen met betrekking tot het aanvaardbare gebruik van diensten in Sectie 10 van de onderhavige Algemene Voorwaarden hieronder en als de inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de services van Infinity Mobile niet onmiddellijk wordt verwijderd . Voor de duidelijkheid: de overdracht van enige inhoud (bijvoorbeeld: een communicatie of een tekst) door de klant aan Infinity Mobile impliceert dat de klant die inhoud aanvaardt; (iv) de klant die de betaling van zijn schulden opschort of dreigt te schorsen, de klant niet in staat is zijn schulden te betalen op het moment dat deze opeisbaar worden, de klant erkent dat hij zijn schulden niet kan betalen of de klant die niet in staat is zijn schulden na een schuld te betalen beslissing van een bevoegde nationale autoriteit. Elk ander geval dat praktisch identiek is of vergelijkbaar is met het gevolg van een mogelijk faillissement van de klant. (v) een verandering van juridische controle van de Klant als een entiteit; (vi) het bestaan van een redelijk vermoeden, of aanwijzingen die daartoe leiden, met betrekking tot de onoprecht, bedrieglijk of kwade trouw bedoelingen van de klant, mogelijke toekomstige onregelmatigheden, schending van enige wettelijke bepaling of enige van de verplichtingen in de Gedragscode of de huidige Algemene voorwaarden.

7.3. Bij beëindiging van de overeenkomst volgens sectie 7.2 van deze Algemene Voorwaarden hierboven, zal de Klant onmiddellijk alle resterende bedragen die krachtens de overeenkomst verschuldigd zijn aan Infinity Mobile betalen. Dit omvat alle betalingen die verschuldigd zijn voor geleverde Services tot de beëindiging en betalingen voor de Services die tot het einde van de Termijn moesten worden geleverd.

7.4. In geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen of bij gebrek aan betaling van facturen volgens de voorwaarden gespecificeerd in Sectie 4 van deze Algemene Voorwaarden, kan Infinity Mobile de levering van zijn services opschorten zonder dat de opschorting leidt tot een beëindiging van de overeenkomst.

7.5. Indien de niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen - geheel of gedeeltelijk - voortduurt gedurende een periode van 30 dagen nadat een schriftelijke kennisgeving door Infinity Mobile is afgeleverd, kan deze laatste overwegen dat de Overeenkomst automatisch wordt beëindigd ten laste van de Klant .

7.6. In het geval dat de klant de overeenkomst eenzijdig zou beëindigen, buiten het kader van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, verbindt de Klant zich ertoe om alle openstaande bedragen te betalen alsof de Overeenkomst zou zijn beëindigd met betrekking tot Deel 2 van de onderhavige Voorwaarden.
8. Data Bescherming
Zie het EU-databewerkingsaddendum van Infinity Mobile.
9. Acceptabel Gebruik van Diensten
9.1. In aanvulling op de bepalingen met betrekking tot de beëindiging van de Overeenkomst die zijn verwoord in Hoofdstuk 8 van deze Algemene Voorwaarden, behoudt Infinity Mobile zich het recht voor om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder redenen te hoeven stellen of de Klant te vergoeden voor als de Klant de website van Infinity Mobile of de Services op een dergelijke manier gebruikt dat het redelijkerwijs kan worden beschouwd als een "Onacceptabel Gebruik" van de Services in het licht van de reputatie van Infinity Mobile, de Gedragscode of algemene goede praktijken. Infinity Mobile kan het voorgaande naar eigen goeddunken bepalen zonder een reden op te geven.

9.2. Infinity Mobile behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zonder enige reden of om de Klant te vrijwaren de Overeenkomst te beëindigen als de Klant een 'Onacceptabel Gebruik' van de door Infinity Mobile geleverde Diensten op een van de volgende manieren (dit lijst is niet uitputtend): (i) elk gebruik of elk poging tot gebruik die invloed heeft op de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of stabiliteit van de website en / of services van Infinity Mobile, bijvoorbeeld het aanvallen van de (online) infrastructuur van Infinity Mobile door middel van een denial-of-service-aanval , proberen om de beveiligingsmechanismen van Infinity Mobile te omzeilen of te omzeilen, de kwetsbaarheid van de infrastructuur van Infinity Mobile testen door de Services reverse-engineering, inclusief elke poging van de eerder genoemde acties;
(ii) elk gebruik of elke poging tot gebruik die enige vorm van risico, schade of gevaar oplevert met betrekking tot de beveiliging of het goed functioneren van de Services van Infinity Mobile, ook voor derden;
(iii) elk gebruik of een poging tot gebruik waardoor Infinity Mobile of een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld voor aansprakelijkheden, schade of gevaar;
(iv) elk gebruik of een poging tot gebruik dat een overtreding van de Gedragscode is of zou kunnen zijn;
(v) enig gebruik of poging tot gebruik op enige andere wijze dan uitdrukkelijk voorzien door de Overeenkomst, met inbegrip van redenen van (poging tot) fraude;
(vi) elk gebruik of poging tot gebruik dat enige doorgifte van materiële inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Infinity Mobile of van derden impliceert;
(vii) elk gebruik of poging tot gebruik en virussen die virussen, wormen, bommen, Trojaanse paarden of andere schadelijke, schadelijke of schadelijke programma's bevatten;
(viii) elk gebruik of poging tot gebruik gericht op ongevraagde reclame, spamming, marketing, SMS-junking, etc. op enige manier ongewenst door de ontvanger. Evenmin enig gebruik of poging tot gebruik gericht op het verzamelen van persoonlijke gegevens en informatie (bijvoorbeeld telefoonnummers, e-mailadressen etc.) van anderen zonder de noodzakelijke voorafgaande toestemming;
(ix) elk gebruik of poging tot gebruik gericht op de promotie en betrokkenheid bij illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot: het creëren van een valse identiteit, het smeden van e-mailadressen, het misleiden van anderen met betrekking tot een identiteit, enz .;
(x) enig gebruik of elk poging tot gebruik, waarbij door de Klant beschikbaar gestelde inhoud van content die als negatief, smadelijk of lasterlijk of anderszins schadelijk of schadelijk voor Infinity Mobile of enige persoon of entiteit wordt beschouwd, of op discriminerende basis wordt gebruikt; op leeftijd, geslacht, geslacht, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid enz .;
(xi) elk gebruik of poging tot gebruik dat een Europese of Belgische wettelijke bepaling schendt of zou kunnen schenden, met inbegrip van civielrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen.

9.3. Bij het opmerken van enige vorm van Onacceptabel Gebruik in het licht van deze Paragraaf behoudt Infinity Mobile het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te schorsen of te beëindigen, door schriftelijke kennisgeving, zonder enige reden op te geven.

9.4. Het recht van Infinity Mobile om de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zoals beschreven in Paragraaf 10.3 van deze Algemene Voorwaarden hierboven, heeft geen invloed op zijn recht om schadevergoeding te eisen voor eventuele schade, inclusief maar niet beperkt tot schade aan zijn reputatie of kwaliteit van Services. Een dergelijke opschorting of beëindiging van de Overeenkomst door Infinity Mobile doet verder geen afbreuk aan het recht van Infinity Mobile om enige vorm van juridische actie tegen de Klant te ondernemen, tot 5 jaar na de opschorting en / of beëindiging van de Overeenkomst na een Onacceptabel Gebruik door de Klant als hierboven beschreven.

10. Intellectuele eigendom
10.1. Alle door Infinity Mobile ontwikkelde Services blijven het intellectuele eigendom van deze laatste. Niets in de Overeenkomst, noch in enige specifieke overeenkomst met een Klant, moet worden opgevat als een afstand van de intellectuele eigendomsrechten van Infinity Mobile, inclusief auteursrecht, op een van haar Diensten.

10.2. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het waarborgen van de eerbiediging van alle intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief auteursrechten, bij het beschikbaar maken, verzenden of aanbieden van enige vorm van content via de services van Infinity Mobile. Dit omvat alle inhoud die is geplaatst, gecommuniceerd of beschikbaar gesteld door de Eindgebruikers van de Services. Infinity Mobile is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan, inclusief de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, naar aanleiding van de inhoud die wordt gebruikt door de Services, waarvoor de Klant exclusief verantwoordelijk blijft.
11. Opmerking
Kennisgevingen onder de overeenkomst zijn niet geldig, tenzij schriftelijk en verzonden naar een partij op het bekende adres.
12. Verbreking
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (of een deel van enige bepaling) door een rechtbank of een andere autoriteit van de bevoegde jurisdictie als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt gevonden, wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn om geen deel uit te maken van de huidige Algemene voorwaarden, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden niet aangetast. In het voorgaande geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling zodanig te wijzigen dat deze, zoals gewijzigd, wettig, geldig en afdwingbaar is en, in de mate van het mogelijke, de oorspronkelijke commerciële intentie van de partijen bereikt.
13. Vertrouwelijkheid
13.1. Beide partijen komen overeen om alle niet-openbare informatie met betrekking tot het bedrijf en de activiteiten van beide partijen, hun leden, leveranciers en andere entiteiten waarmee de partijen zaken doen of met wie zij in verband worden gebracht, die door de partijen kunnen worden verkregen, als vertrouwelijk te beschouwen en te bewaren. Partijen uit welke bron dan ook of kunnen worden ontwikkeld als gevolg van de Overeenkomst.

13.2. De partijen komen overeen deze informatie vertrouwelijk te houden en mogen dergelijke informatie niet aan een persoon, bedrijf of onderneming bekendmaken, of (rechtstreeks of onrechtstreeks) dergelijke informatie voor eigen voordeel gebruiken (anders dan in het kader van de overeenkomst) of de informatie. voordeel van een andere partij, tenzij schriftelijk goedgekeurd door de andere partij. Informatie is niet vertrouwelijk voor zover het: (i) reeds bekend is bij een Partij die vrij is van beperkingen wanneer ze wordt verkregen; (ii) rechtmatig verkregen van een onafhankelijke derde partij zonder beperkingen; of (iii) openbaar beschikbaar.
14. Diversen
14.1. De Klant mag de overeenkomst of enige van zijn rechten niet overdragen of enige van zijn taken daaronder overdragen zonder de schriftelijke toestemming van Infinity Mobile.

14.2. Elke wijziging van de overeenkomst, evenals toevoegingen of schrappingen, moeten schriftelijk door beide partijen worden overeengekomen.

14.3. Geen falen of vertraging in het uitoefenen van een recht, optie of rechtsmiddel, het afdwingen van enige verplichting of het vereisen van nakoming, zal afbreuk doen of geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand of voortdurende afstand door Infinity Mobile van dat of enig ander recht, optie of macht van Infinity Mobile, tenzij schriftelijk ondertekend door Infinity Mobile.

14.4 Geen enkele inbreuk door de Klant op enige bepaling van de Overeenkomst zal worden opgeheven of ontslagen behalve met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Infinity Mobile.

14.5. De aansprakelijkheid van een partij kan niet worden gehandhaafd onder deze Algemene voorwaarden, in geval van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden buiten de macht van de partij door wie het wordt aangevoerd, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen.

14.6. Elke vorm van levering van de Services, per post of elektronisch, is voor de aangewezen Partij.

14.7. Infinity Mobile mag verwijzen naar de geleverde Diensten, goederen en prestaties met de benoeming van de Klant voor marketing- of promotiedoeleinden op de website van Infinity Mobile of anderszins.

14.8. Infinity Mobile behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige Algemene Voorwaarden voor de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Infinity Mobile zal wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden communiceren aan de Klant.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Elk geschil of controverse met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Gent en elke Partij stemt in met de exclusieve, persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken.